Dezvoltare economică

Într-o lume în continuă transformare, dezvoltarea economică durabilă a județului Gorj rămâne o prioritate strategică pentru mine și echipa mea.

Conștient de provocările și oportunitățile economice ale regiunii noastre, am reușit să deschidem un nou capitol în cadrul Programului „Tranziție Justă” pentru perioada 2021-2027, dedicat revitalizării și diversificării economice a județului. Prin intermediul acestui capitol, se urmărește stimularea creșterii economice printr-o serie de politici și inițiative care să favorizeze un mediu investițional atractiv și competitiv.

Atragerea de investitori privați este esențială pentru dinamizarea economiei locale și generarea de noi oportunități pentru cetățeni. În acest sens, Consiliul Județean a fost întotdeauna un partener proactiv  între comunitatea locală și sectorul privat.

Prioritățile stabilite în acest program includ dezvoltarea infrastructurii, susținerea inovației și tehnologiei, precum și promovarea unor politici de mediu care să respecte principiile dezvoltării durabile. Acest program nu doar că vor transforma Gorjul într-un pol de atracție pentru investiții, dar va contribui inclusiv la crearea unui mediu de afaceri robust, capabil să susțină creșterea economică pe termen lung.

Implicarea activă a Consiliului Județean în atragerea de investitori privați și internaționali subliniază angajamentul nostru către modernizare și inovație. Vom lucra îndeaproape cu toți actorii implicați pentru a ne asigura că investițiile sunt realizate în mod strategic, contribuind astfel la prosperitatea și bunăstarea comunității noastre.

Cosmin Mihai Popescu

Programul „Tranziție Justă” 2021-2027

Consiliul Județean Gorj a realizat un progres semnificativ în atragerea de fonduri europene, asigurându-se că județul este printre principalii beneficiari ai Fondului pentru o Tranziție Justă (FTJ), cu o alocație impresionantă de peste 537 milioane de euro. Eforturile susținute ale echipei locale nu numai că au maximizat suma obținută din acest fond esențial al UE, destinat sprijinirii regiunilor în tranziția către economii sustenabile, dar au și catalizat implementarea eficientă a proiectelor și atractivitatea județului pentru entitățile economice interesate să contribuie la acest proces. Această inițiativă subliniază angajamentul profund al Consiliului Județean Gorj față de dezvoltarea economică durabilă și ajustarea strategică la noile cerințe ecologice și tehnologice ale epocii noastre.

Prin decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene din data de 2 decembrie 2022, a fost aprobat Programul „Tranziție Justă” pentru sprijin din partea Fondului pentru o Tranziție Justă (FTJ) în cadrul obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică” pentru județele Dolj, Gorj, Mureș, Prahova și Galați.

Cuantumul maxim al sprijinului din partea FTJ pentru întreaga perioadă de programare este de 2.139.715.532,00 euro, din care peste o jumătate de miliard de euro este alocată județului Gorj, din Fondul pentru o Tranziție Justă, un instrument al Uniunii Europene menit să sprijine regiunile mono-industriale în tranziția lor către un model economic mai sustenabil și mai echitabil. Acesta susține diversificarea economiei locale, cu accent pe încurajarea activităților economice verzi, recalificarea forței de muncă afectată, ecologizarea terenurilor contaminate, adoptarea tehnologiilor de producție a energiei regenerabile sau a mobilității verzi.

Astfel, prin aprobarea Programului Operațional pentru Tranziția Justă (POTJ) a fost deschisă calea spre o resursă financiară uriașă, de 537 milioane de euro, pentru dezvoltarea economică a județului Gorj.

Grupul de coordonare a tranziției la neutralitatea climatică la nivelul județului Gorj este o structură de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol de coordonare și monitorizare a procesului de tranziție la neutralitatea climatică pentru județul Gorj.

Grupul județean de coordonare a tranziției la neutralitatea climatică a fost constituit în baza unei proceduri transparente de selecție a membrilor, în perioada 11.01.2023 – 23.02.2023 (publicarea procedurii, depunerea candidaturilor, transmiterea invitațiilor actorilor implicați și autorităților, analiza dosarelor, aprobarea candidaturilor etc.).

Grupul a fost declarat legal constituit la data de 02.03.2023, odată cu aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Grupului de coordonare a tranziției la neutralitatea climatică la nivelul județului Gorj 2021-2027 (ROF).

Are în componență 24 de membri (reprezentanți ai autorităților locale, mediului de afaceri și societății civile, mediului academic, autorităților responsabile de protecția mediului, forței de muncă și protecției sociale, educației și sănătății publice etc.).

Înființarea și funcționarea acestei structuri parteneriale asigură premisele pentru implicarea tuturor actorilor socio-economici și din mediul academic relevanți de la nivelul teritoriului, privați și publici, alături de autoritățile responsabile de protecția mediului (Agenția Județeană pentru Protecția Mediului, Direcția Silvică, Garda de Mediu), de forța de muncă și protecția socială (Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă, Inspectoratul Teritorial de Muncă și Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecții Sociale), precum și de educație și sănătate publică.

Având în vedere componența diversificată, grupul de coordonare asigură o reprezentare amplă și echilibrată a domeniilor relevante pentru implementarea Planului Teritorial pentru o Tranziție Justă aferent Județului Gorj, și implicit, a Programului Tranziție Justă 2021-2027.

Prin prisma reprezentativității, expertizei și experienței organizațiilor din societatea civilă selectate, acestea urmează să fie implicate activ în coordonarea și monitorizarea procesului de tranziție la neutralitatea climatică a teritoriului.

Nu în ultimul rând, se asigură diseminarea informațiilor cu privire la calendarul lansării apelurilor și condițiile de finanțare prevăzute în Ghidul solicitantului/aplicantului, pentru a crește gradul de absorbție a fondurilor. Județul Gorj beneficiază de cea mai mare alocare financiară din PTJ 2021-2027, respectiv 537 de milioane de euro.

Consiliul Județean, în calitate de coordonator al Grupului de coordonare a tranziției la neutralitatea climatică la nivelul Județului Gorj, a întreprins o serie de acțiuni de promovare a oportunităților de finanțare din FTJ și cele complementare FTJ, prin:

organizarea de întâlniri în zonele afectate de tranziția la neutralitatea climatică, intenționându-se acoperirea întregului județ;

  • prezentarea oportunităților de finanțare și internaționalizare, dedicate IMM-urilor din județul Gorj, cu sprijinul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie Dolj;
  • informarea publică prin comunicate de presă postate pe site-ul Consiliului Județean Gorj;
  • crearea, pe site-ul Consiliului Județean Gorj, a unei secțiuni dedicate procesului de tranziție justă la nivelul județului Gorj.

Activitatea grupului pentru coordonarea tranziției la neutralitatea climatică în județul Gorj s-a desfășurat printr-o colaborare activă și permanentă cu Autoritatea de Management (MIPE) și cu Organismul Intermediar (ADR Sud-Vest Oltenia). Aceasta a inclus întâlniri de lucru, dezbateri și formulări de puncte de vedere pe teme legate de aspectele tehnice ale Programului Tranziție Justă (inclusiv calendarul apelurilor și alocările specifice) și ale Strategiei de Asistență Tehnică a PTJ. Discuțiile au vizat și criteriile de eligibilitate și evaluarea tehnico-financiară propuse în cadrul Ghidului Solicitantului privind investițiile productive în IMM-uri și crearea de noi locuri de muncă, din cadrul Programului Tranziție Justă 2021 – 2027.

În luna februarie 2024, Consiliul Județean Gorj a aplicat, în parteneriat cu Asociația Bankwatch România, la apelul pentru Programul de asistență tehnică START, lansat de Inițiativa Uniunii Europene pentru regiunile carbonifere în tranziție.

Gorjul este una dintre cele patru regiuni din UE selectate pentru a beneficia de suport tehnic din partea Secretariatului Inițiativei în realizarea unei tranziții juste, alături de regiunile Asturias (Spania), Silezia Inferioară (Polonia) și Zasavje (Slovenia). Procesul de asistență tehnică este dezvoltat pe baza nevoilor specifice fiecărei regiuni, iar în județul Gorj acesta se va desfășura în cea de-a doua parte a anului 2024. Prin intermediul acestui program, Grupul de lucru pentru coordonarea tranziției la neutralitate climatică și Consiliul Județean, în calitate de coordonator, vor beneficia de suport tehnic adaptat pentru realizarea unui portofoliu de proiecte strategice și încurajarea dezvoltării economiei verzi în județ. De asemenea, asistența tehnică va sprijini întărirea capacității Grupului de lucru, pentru a asigura un proces transparent, participativ și colaborativ de implementare a Programului Tranziție Justă 2021-2027.

Grupul Județean pentru coordonarea tranziției la neutralitate climatică, aflat sub coordonarea Consiliului Județean, este responsabil pentru coordonarea și monitorizarea procesului de tranziție la neutralitatea climatică a județului. Acesta creează cadrul pentru implicarea tuturor actorilor socio-economici și din mediul academic relevanți la nivelul teritoriului, privați și publici, alături de autoritățile responsabile de protecția mediului, forța de muncă, protecția socială, educație și sănătate publică.

Inițiativa UE pentru regiunile carbonifere în tranziție a fost lansată de Comisia Europeană în 2017 ca instrument de sprijin pentru atenuarea impactului socio-economic al tranziției verzi în regiunile carbonifere. Inițiativa este un forum deschis care reunește toate părțile relevante, guvernele locale, regionale și naționale, întreprinderile și sindicatele, ONG-urile și mediul academic, pentru a promova schimbul de cunoștințe și de experiență între regiunile carbonifere ale UE. Inițiativa urmărește o abordare unică, de jos în sus, a unei tranziții juste, permițând regiunilor să identifice și să răspundă contextelor și oportunităților lor unice.

Grupul Teritorial pentru Tranziție Justă la nivelul județului Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, a lansat apelul de exprimare a interesului, dedicat întreprinderilor, pentru identificarea și includerea de investiții productive în domeniile care să contribuie la neutralitatea climatică. Aceasta se face conform domeniilor identificate în Planurile Teritoriale pentru Tranziție Justă (PTTJ), respectiv de investiții în activități de tip ETS care se încadrează sub plafoanele din Directiva 87/2003, cu modificările și completările ulterioare, și, de asemenea, de investiții destinate reducerii substanțiale a emisiilor de gaze cu efect de seră.

Îmi asum o decizie fermă privind viitorul acestui județ și consider că trebuie să privim în ansamblu potențialul economic al Gorjului ca factor principal de dezvoltare.

Gorjul se luptă de ani buni cu stigmatul de „județ minier”. Însă, asta nu înseamnă că, dacă ai un pic de voință, nu poți convinge investitori din alte domenii să își deschidă afaceri aici. Mii de oameni au acum un loc de muncă aproape de casă, pentru că am reușit să convingem mediul de afaceri că județul are potențial economic. Dovada stă în cifre, mai exact, în rata șomajului care s-a redus la jumătate în patru ani.

În acest context actualizarea „Strategiei de dezvoltare socio-economică a județului Gorj pentru perioada 2021-2027” și reconfigurarea „Planului strategic de acțiune” privind accesarea fondurilor europene și naționale reprezintă o măsură pentru care am militat. Implicarea noastră, alături de toți factorii responsabili, în elaborarea planurilor teritoriale, documente ce vor sta la baza accesării unor fonduri europene ce se vor ridica la peste 4,5 miliarde de euro, alocate României, eligibile prin Programul Operațional Tranziție Justă.

Înființarea unui parc industrial în comuna Bălești, pe o suprafață de 50 ha, realizat cu fonduri europene nerambursabile, în contextul în care exercițiul financiar aferent perioadei de programare 2021-2027 va fi favorabil; modernizarea, extinderea și revitalizarea Parcului Industrial Bumbești Jiu.

Susținerea mediului de afaceri și menținerea unui climat de siguranță economică în Gorj au dus la scăderea șomajului de la 6,8% în 2016 la 3,14% în 2020 și 3,5% în 2023.

Pentru mai multe detalii despre proiectele finalizate, în derulare sau proiectele viitoare, găsiți informații pe pagina mea de Facebook – Cosmin Mihai Popescu

Facebook
X
LinkedIn
WhatsApp
Threads